ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(Mental Health Recovery Center)

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(Mental Health Recovery Center)

กรมสุขภาพจิต

:: กรมสุขภาพจิตแนะแนวทางการฟื้นฟูจิตใจเด็กกำพร้าจากภัยพิบัติสึนามิ::

::ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(Mental Health Recovery Center) ::

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกรณีการช่วยเหลือ เด็กกำพร้าจากภัยสึนามิ ว่า

เด็กทุกคนย่อมต้องการบ้าน ต้องการครอบครัว ต้องการความเป็นเจ้าของ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะสำหรับเด็กที่สูญเสียพ่อแม่เหล่านี้ต้องระมัดระวังที่จะไม่ดึงเขาออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เขาคุ้นเคย ไม่ทำให้เขาเกิดความแปลกแยก เช่น การสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือ จัดให้มีโรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้า อาจทำให้เด็กรู้สึกว่าถูกตัดขาดจากชุมชนและสังคม

เพราะเพียงคำว่า เด็กกำพร้า ก็สร้างความกดดันและความแปลกแยกให้กับพวกเขาอยู่แล้ว การตั้งชื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ทางที่ดี ควรให้เด็กได้กลับเข้าสู่ชุมชนโดยเร็ว โดยมีญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด หรือพี่เลี้ยง เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลพวกเขา ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเข้าสู่ภาวะปกติของชุมชนและสังคม

อย่างโรงเรียนก็ควรเป็นแบบให้เขาไปกลับได้ เหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเกิดความผูกพัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางด้านสุขภาพจิต ที่ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ การรู้จักปรับตัว และ การรู้จักปรับ จิตใจ พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต(Mental Health Recovery Center) เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่า

จะกราบขอพระราชทานนามศูนย์แห่งนี้จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

สำหรับ รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต จะจัดให้เป็นคลินิกเพื่อการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยจะมีทีมจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้ง การให้บริการในเชิงรุกโดยการจัดทีมสุขภาพจิตออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตในชุมชนทุกวัน ทั้งนี้ จะมีการประสานงานกับ อสม. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกัน จะมีการดำเนินงานเชิงวิชาการด้านระบาดวิทยาและการวิจัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์และพัฒนาประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการ จะมาจากรัฐบาล ต่างประเทศ และ หน่วยงานเอ็นจีโอ

*******************************************

15 January 2548

By กรมสุขภาพจิต

Views, 6550