ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

บริการ e-Reports

อัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร ...

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามโรค คลิกที่นี่ครับ...

การบริการด้านสุขภาพจิต

รายงานการบริการด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต

รายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพจิต

รายงานดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต

รายงานทรัพยากรด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

การบริการให้คำปรึกษา/รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการบริการให้คำปรึกษา/รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...

ทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต

ฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ครับ...