02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

Our Location

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 149 5555 ถึง 60
โทรสาร 0 2149 5512
ติดต่อกรมสุขภาพจิต :
saraban@dmh.mail.go.th
Information Email :
ict@dmh.mail.go.th

 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ

 


Preset Colors