เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิต 256  93 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 178  112 
  กิจกรรมจิตอาสาถวายราชกุศล ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจ กรมสุขภาพจิต 167  126 
  ทำดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต 179  118 
  กิจกรรมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต กรมสุขภาพจิต 210  111 
  โครงการโรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม กรมสุขภาพจิต 167  106 
  ชีวิตวิถีธรรม นำสุข พ้นทุกข์ภัย กรมสุขภาพจิต 185  121 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง กรมสุขภาพจิต 136  26 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 142  45 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ กรมสุขภาพจิต 180  123 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง กรมสุขภาพจิต 175  108 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 171  104 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กรมสุขภาพจิต 172  120 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 177  128 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 166  127 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 242  104 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษาด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง กรมสุขภาพจิต 167  110 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 192  114 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 164  107 
  Onepage โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 177  113 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ กรมสุขภาพจิต 270  129 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง กรมสุขภาพจิต 178  112 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 179  115 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสุขภาพจิต 675  281 
  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 419  287 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสุขภาพจิต 365  250 
  ระเบียบกรมสุขภาพจิตว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 415  257 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 6-2563(ITA) กรมสุขภาพจิต 415  303 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 5-2563(ITA) กรมสุขภาพจิต 386  281 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 12-2562 (ITA) กรมสุขภาพจิต 431  329 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา อาสาทำดีเพื่อสังคม กรมสุขภาพจิต 716  295 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กรมสุขภาพจิต 373  313 
  มาตรการลดและแยกแยะขยะ กรมสุขภาพจิต 425  336 
  Template สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 1,169  255 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 356  290 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กรมสุขภาพจิต 381  294 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมสุขภาพจิต 584  306 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต 381  273 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 353  261 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต 424  279 
  การเสริมสร้างระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ฯ กรมสุขภาพจิต 390  289 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต 415  259 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กรมสุขภาพจิต 229  304 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมสุขภาพจิต 386  276 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กรมสุขภาพจิต 256  288