เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Tele medicine บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต 106  94 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 111  91 
  การประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 101  111 
  การประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต 95  86 
  การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร กรมสุขภาพจิต 102  104 
  การพัฒนาศักยภาพครูในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต 118  103 
  โครงการเด็กดี มีสุขกับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Covid - 19 กรมสุขภาพจิต 123  126 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและการเขียนสำหรับผู้ปกครอง กรมสุขภาพจิต 99  81 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมสุขภาพจิต 103  105 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ กรมสุขภาพจิต 144  90 
  โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเมดิโพลิส จังหวัดขอนแก่น กรมสุขภาพจิต 103  88 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 93  86 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสงขลา กรมสุขภาพจิต 114  103 
  ประชุมวางแผนการดูแลจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 107  98 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญามาตรฐาน กรมสุขภาพจิต 99  126 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563 กรมสุขภาพจิต 342  262