เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  Tele medicine บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต 14 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 29 
  การประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 15  14 
  การประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต 12 
  การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร กรมสุขภาพจิต 14 
  การพัฒนาศักยภาพครูในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต 11 
  โครงการเด็กดี มีสุขกับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Covid - 19 กรมสุขภาพจิต 31 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและการเขียนสำหรับผู้ปกครอง กรมสุขภาพจิต 18 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมสุขภาพจิต 14 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ กรมสุขภาพจิต 18 
  โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเมดิโพลิส จังหวัดขอนแก่น กรมสุขภาพจิต 16 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 12 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสงขลา กรมสุขภาพจิต 17 
  ประชุมวางแผนการดูแลจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 20 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญามาตรฐาน กรมสุขภาพจิต 15  10 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563 กรมสุขภาพจิต 261  180