ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ สสส. ตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เปิดอ่าน: 381

วันที่: 15 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมอนามัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความยากลำบากในการประกอบอาชีพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนำมาซึ่งปัญหาการก่อหนี้ ส่งผลต่อความรุนแรงทางจิตใจ เป็นเหตุให้เกิดการอ่อนล้า ท้อแท้ หมดไฟและทำร้ายตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยทำงาน กรมสุขภาพจิตจึงมีแผนจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนใจในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับมาตรการในชุมชน ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัย 2.สร้างความรู้สึกสงบ 3.สร้างความหวัง และ 4.สร้างความเข้าใจและให้โอกาส ร่วมกับใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มแกนนำเพื่อการพัฒนาและออกแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในองค์กร ยินดีที่จะสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มแกนนำในสหภาพแรงงานเพื่อสื่อสารวัคซีนใจให้ขยายวงกว้างในกลุ่มเพื่อนแรงงานต่อไป นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุกหน่วยงานต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในกลุ่มวัยทำงานจะต้องเริ่มจากการร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานในระบบให้มีความรอบรู้ทั้งทางกายและทางใจ กรมอนามัยมีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างความรอบรู้และทักษะด้านการจัดการสุขภาพกาย ต่อยอดการสร้างเครือข่ายเกื้อหนุนเสริมกันและกัน และสร้างวัฒนธรรมความเป็นทีมขับเคลื่อนต่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนในการสร้างภาวะสันติสุขที่ยั่งยืนนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานในอนาคต สามารถกำหนดเป้าหมายและมีแผนการสร้างสมดุลชีวิตในระยะยาว นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. สำนัก 6 กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบให้มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสุขภาพกายและสุขภาพใจ ในขณะที่ต้องพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อนำไปสู่หนทางการบรรเทาหนี้ต่อไป โดยภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนี้หน่วยงานข้างต้นแล้ว ยังประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายบริหาร บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด และ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีสหภาพแรงงานต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย , สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย , สหภาพแรงงานวายเอ็มพี ผลิตภัณฑ์โลหะแห่งประเทศไทย , สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย , สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย , สหภาพแรงงานไอเอชไอ ประเทศไทย , สหภาพแรงงานมิซูโน่ พลาสติก , สหภาพแรงงานนากาชิมา , สหภาพแรงงานรวมใจเพื่อนสัมพันธ์ และสหภาพไรเดอร์ ทุกฝ่ายมีแผนที่จะหารือและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติโดยจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้