แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต

แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ ตามความเป็นจริง หากท่านปิดบังข้อมูล มีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

แบบประเมินนี้ใช้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตประเมินตนเองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหรือไม่หากท่านใช้ข้อมูลตามจริง โปรดคลิกที่


หากท่านทดลองระบบ หรือไม่ใช้ข้อมูลตามจริง โปรดคลิกที่