02 149 5555 ถึง 60

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  รายงานผลแสดงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม พ.ศ. 2566 กรมสุขภาพจิต 1,199  150 
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 กรมสุขภาพจิต 2,457  142 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –2570) กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 2,470  128 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจสู่สังคมสูงวัย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต 2,483  152 
  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่อาจก่อความรุนแรงในชุมชน กรมสุขภาพจิต 2,432  140 
  การประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนและประสานงานสื่อมวลชน กรมสุขภาพจิต 2,435  123 
  โครงการ “New Life” สร้างอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวช กรมสุขภาพจิต 2,405  141 
  โครงการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 2,462  130 
  โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต 2,428  135 
  กิจกรรมลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พลังใจผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต 2,461  129 
  กิจกรรมเปิดบ้านเช็คสุขภาพใจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต 2,408  136 
  โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต 2,472  138 
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจิตเวชเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านและชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 2,407  138 
  กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจผู้ต้องขัง ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต 2,415  137 
  กิจกรรมลงพื้นที่สร้างแรงจูงใจ ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต 2,436  138 
  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต 2,435  131 
  Tele medicine บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต 2,652  362 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 2,685  360 
  การประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 2,598  346 
  การประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต 2,628  321 
  การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร กรมสุขภาพจิต 2,667  364 
  การพัฒนาศักยภาพครูในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต 2,672  364 
  โครงการเด็กดี มีสุขกับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Covid - 19 กรมสุขภาพจิต 2,688  448 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและการเขียนสำหรับผู้ปกครอง กรมสุขภาพจิต 2,650  306 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง กรมสุขภาพจิต 2,677  453 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ กรมสุขภาพจิต 2,776  325 
  โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเมดิโพลิส จังหวัดขอนแก่น กรมสุขภาพจิต 2,717  348 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 2,658  321 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสงขลา กรมสุขภาพจิต 2,651  349 
  ประชุมวางแผนการดูแลจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฯ กรมสุขภาพจิต 2,642  348 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญามาตรฐาน กรมสุขภาพจิต 2,676  404 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563 กรมสุขภาพจิต 2,861  497 

 

Preset Colors