02 149 5555 ถึง 60

 

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

iTem เรื่อง / Name เจ้าของผู้ผลิต Views
 หน้าที่และอำนาจกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 248 
 กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,294 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 1,231 
 แนวทางการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช  แนวทางการบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช 3,556 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  สำนักงาน ก.พ. 4,723 
 พรบ.สุขภาพจิต ฉบับประกาศใช้  กรมสุขภาพจิต 11,602 
 โปสเตอร์ครอบครัวดีชุมชนมีสุข 9 การแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 1  โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจในชุมชนโดยชุมชน กรมสุขภาพจิต 3,236 
 โปสเตอร์สร้างสุขในบ้าน 4 พูดจาให้เกิดสุข  โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจในชุมชนโดยชุมชน กรมสุขภาพจิต 2,544 
 โปสเตอร์สร้างสุขในบ้าน 3 ทำกิจกรรมด้วยกัน  โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจในชุมชนโดยชุมชน กรมสุขภาพจิต 2,124 

Preset Colors