02 149 5555 ถึง 60

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

iTem เรื่อง / Name ประจำปี Views
 QR code แบบวัด EIT ของผู้รับบริการของกรมสุขภาพจิต ปี 2566  2566 686 
 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  2566 2,543 
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2565 2,926 
 Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  2564 2,912 
 Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ  2564 3,041 
 Onepage โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  2564 2,967 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2563 3,237 
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  2563 3,288 
 โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  2563 3,121 
 Template สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในหน่วยงาน  2563 4,841 

Preset Colors