แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต

Kiddee

ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่องาน

แบบประเมินโควิด-19 สำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่องาน

Kiddee 33

บุคลากรกรมสุขภาพจิต

แบบประเมินโควิด-19 สำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต

Kiddee 33

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

Kiddee 11

แบบประเมินความเครียด (ST5)

แบบประเมินความเครียด (ST5)

Kiddee 11

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

Kiddee 22

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

Kiddee 22

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

Kiddee 11

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ปี 2550

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ปี 2550 (55 ข้อ)

Kiddee 33

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้นใหม่ ปี 2550 (15 ข้อ)

Kiddee 33

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 15)

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 15)

Kiddee 22

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 66)

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 66)

Kiddee 22

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี

Kiddee 1

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)

Kiddee 33

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก