เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565  กรมสุขภาพจิต 656  353 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565  กรมสุขภาพจิต 651  248 
  คู่มือการบริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ผู้ป่วยนอก สำหรับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 94  102 
  ประกาศผลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 237  195 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 211  170 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 178  112 
  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 256  93 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน  กรมสุขภาพจิต 123  106 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน  กรมสุขภาพจิต 141  118 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 117  103 
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 191  152 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  กรมสุขภาพจิต 184  150 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564  กรมสุขภาพจิต 116  153 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564  กรมสุขภาพจิต 117  148 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563  กรมสุขภาพจิต 105  137 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563  กรมสุขภาพจิต 111  130 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563  กรมสุขภาพจิต 156  145 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 164  107 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 192  114 
  ทำดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  กรมสุขภาพจิต 179  118 
  ชีวิตวิถีธรรม นำสุข พ้นทุกข์ภัย  กรมสุขภาพจิต 185  121 
  โครงการโรงพยาบาลคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลคุณธรรม  กรมสุขภาพจิต 167  106 
  กิจกรรมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต  กรมสุขภาพจิต 210  111 
  กิจกรรมจิตอาสาถวายราชกุศล ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจ  กรมสุขภาพจิต 167  126 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 242  104 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 166  127 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 177  128 
  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 179  115 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 178  112 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ  กรมสุขภาพจิต 270  129 
  Onepage โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 177  113 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญามาตรฐาน  กรมสุขภาพจิต 119  145 
  ประชุมวางแผนการดูแลจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฯ  กรมสุขภาพจิต 124  114 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสงขลา  กรมสุขภาพจิต 134  122 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 110  105 
  โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเมดิโพลิส จังหวัดขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 121  108 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่  กรมสุขภาพจิต 167  113 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง  กรมสุขภาพจิต 126  128 
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนในผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและการเขียนสำหรับผู้ปกครอง  กรมสุขภาพจิต 120  101 
  โครงการเด็กดี มีสุขกับชีวิตวิถีใหม่ในยุค Covid - 19  กรมสุขภาพจิต 147  182 
  การพัฒนาศักยภาพครูในการเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 146  121 
  การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตและคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร  กรมสุขภาพจิต 127  123 
  การประชุมเพื่อบูรณาการแผนงานและพัฒนาภาคีเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 117  106 
  การประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 117  126 
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ฯ  กรมสุขภาพจิต 133  111 
  Tele medicine บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  กรมสุขภาพจิต 127  111 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษาด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 167  110 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมสุขภาพจิต 172  120 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 171  104 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 175  108 
  Onepage โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต ฯ  กรมสุขภาพจิต 180  123 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  กรมสุขภาพจิต 135  110 
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต ฯ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 130  94 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 142  45 
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษา ฯ จากศาลปกครอง  กรมสุขภาพจิต 136  26 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 164  77 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564  กรมสุขภาพจิต 135  88 
  โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 123  79 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรมสุขภาพจิต 114  66 
  Onepage โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 88  57 
  แผนปฏิบัติจัดซื้อ เงินบำรุง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 86  60 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11.pdf  กรมสุขภาพจิต 93  57 
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 108  60 
  แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลจิตเวชสรแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 73  47 
  แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้).pdf  กรมสุขภาพจิต 88  50 
  แผนการจัดซื้อวัสดุ ปี2564 สถาบันกัลยาราชนครินทร์.PDF  กรมสุขภาพจิต 75  52 
  แผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ (สถาบันราชานุกูล).pdf  กรมสุขภาพจิต 69  55 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด (ศูนย์สุขภาพจิตที่6).pdf  กรมสุขภาพจิต 83  58 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล).pdf  กรมสุขภาพจิต 112  64 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 71  59 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตรวจสอบภายใน).pdf  กรมสุขภาพจิต 68  62 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9.pdf  กรมสุขภาพจิต 70  47 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12.pdf  กรมสุขภาพจิต 78  43 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.pdf  กรมสุขภาพจิต 68  58 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.pdf  กรมสุขภาพจิต 77  55 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศุนย์สุขภาพจิตที่ 7).pdf  กรมสุขภาพจิต 77  49 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต).pdf  กรมสุขภาพจิต 93  48 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร).pdf  กรมสุขภาพจิต 71  48 
  ประกาศแผนความต้องการใช้วัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองบริหารการคลัง).pdf  กรมสุขภาพจิต 120  59 
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 820 เมตร พร้อมผนังกันดิน โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี.pdf  กรมสุขภาพจิต 136  52 
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี.pdf  กรมสุขภาพจิต 107  59 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานหลังคาคลุมโรงกรองน้ำประปา.pdf  กรมสุขภาพจิต 78  65 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจ้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 94  53 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf  กรมสุขภาพจิต 82  53 
  ประกาศเผยแพร่แผนการเหมาเช่าระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 80  49 
  ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 71  51 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 102  49 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 69  52 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันกัลยาราชนครินทร์.PDF  กรมสุขภาพจิต 97  47 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ บริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา (วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 85  69 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบงานสารสนเทศทางการแพทย์ (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 72  46 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ (รพ.ศรีธัญญา).pdf  กรมสุขภาพจิต 111  68 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 71  51 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัยและวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 ระบบ.PDF  กรมสุขภาพจิต 80  47 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 79  57 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 68  57 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารผู้ป่วย (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 69  47 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สวนย่อม สนามหญ้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 68  44 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จำนวน 13 รายการ.pdf  กรมสุขภาพจิต 60  49 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 65  51 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE.pdf  กรมสุขภาพจิต 70  45 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ชั้น 3 -5 อาคารสราญราษฏร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 85  48 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ2564 ซื้อเครื่องตรวจวัดกระแสการไหลเวียนของโลหิตในสมอง (โรงพยาบาลยุวปราสาทไวทโยปถัมภ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 76  46 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 63  45 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาด สถานที่ (สถาบันพัมนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 54  35 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ (TO BE).pdf  กรมสุขภาพจิต 63  31 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ของศุนย์สุขาพจิตที่ 3 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน.pdf  กรมสุขภาพจิต 48  36 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จำนวน 1 แห่ง.pdf  กรมสุขภาพจิต 51  27 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ (รถพยาบาลโครงสร้างความปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 61  43 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 57  69 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 48  38 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 62  44 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลสวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 55  42 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลจิตขอนแก่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 52  32 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบ Data Cente.pdf  กรมสุขภาพจิต 61  24 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอกิจจาทร (สถาบันราชานุกูล).pdf  กรมสุขภาพจิต 56  27 
  ประกาศเผยแพร่กาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอลกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 42  43 
  ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (สำนักงานเลขานุการกรม).pdf  กรมสุขภาพจิต 52  36 
  เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 37  30 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 50  38 
  ประดาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 76  42 
  ประดาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 55  27 
  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 52  35 
  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบงานสารสนเทศทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 61  36 
  ประกาศผู้ชะนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 53  28 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4).pdf  กรมสุขภาพจิต 41  37 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำคว.pdf  กรมสุขภาพจิต 79  33 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4).pdf  กรมสุขภาพจิต 73  33 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf  กรมสุขภาพจิต 57  31 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf  กรมสุขภาพจิต 75  36 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf  กรมสุขภาพจิต 113  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสรนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ รพจ เลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 71  29 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร 1 แห่ง (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 117  33 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.pdf  กรมสุขภาพจิต 53  36 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 49  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 61  44 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบงานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Paperless กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.PDF  กรมสุขภาพจิต 50  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำรักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 60  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต 10 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 49  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 66  34 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาศื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 59  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาอัตโมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 50  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนปรุง.pdf  กรมสุขภาพจิต 59  34 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 45  37 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว.pdf  กรมสุขภาพจิต 77  37 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายเมนแรงต่ำภายใน โรงพยาบาลสวนสรายรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf  กรมสุขภาพจิต 48  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต รพจเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 67  24 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 58  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้าสำหรับผู้ป่วย (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา) .pdf  กรมสุขภาพจิต 41  38 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 46  26 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา (สถาบันกัลยาราชนคริทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 43  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอ็กเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 86  35 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว).pdf  กรมสุขภาพจิต 52  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 80  25 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 44  25 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 69  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะจเาะจง (รพจ.สระแก้ว).pdf  กรมสุขภาพจิต 67  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 51  38 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 73  36 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 42  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบัลกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 58  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) รายการถุงขยะ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 59  36 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 58  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 48  33 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 42  38 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 84  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจเาะจง (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 62  73 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้พร้อมปลูก และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 64  24 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 50  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 62  93 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 125  37 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 56  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รพจเลย.pdf  กรมสุขภาพจิต 64  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนคินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 47  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 45  36 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 153  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 52  29 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 50  39 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้).pdf  กรมสุขภาพจิต 50  25 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 47  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์บ้านพลังใจ จำนวน 1 งาน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 41  24 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 55  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานบริการด้านทำความสะอาด จำนวน 2 คน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)pdf.pdf  กรมสุขภาพจิต 108  66 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการสนันสนุนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 60  23 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานราชการ ด้านพัสดุ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 48  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาชาบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 52  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 48  33 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล ขำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 43  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตามข่าวด้านสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิชาการสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 42  29 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมณรงค์เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  44 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนตึกผู้ป่วยชาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 51  69 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเหล็กดัดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  26 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฟิล์มเอกซเรย์ (ธ.ค. 63- ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 74  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.PDF  กรมสุขภาพจิต 69  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 50  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบถามทักษะชีวิตออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 48  34 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 72  23 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 62  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสริมส้รางวัคซีนใจระดับครอบคัว โดยวิธีเแฑาะจเาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 66  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 43  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนต์สารคดีเรื่อง พลังคิดเป็น คิดดี คิดให้ ในวัยรุ่นยุคใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 55  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนต์สั้นเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพจิตในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 50  27 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือสร้างสรรค์พลังใจวัยทีน (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg  กรมสุขภาพจิต 50  46 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชรินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 82  28 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 261 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 53  71 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 112 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถากัลยาราชนคริทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 53  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 49  35 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ห้องพักผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 67  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณ LAN CAT6 สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 69  48 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูพร้อมเครื่องสแกนบุคคล เข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 52  25 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 84  67 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 42  29 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องจิตเวชฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 40  42 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีดด้านข้างอาคารโรงครัว - โรงอาหาร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 63  32 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตึกหญิง 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 44  51 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 44  24 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยวิธีคัดเลือก.pdf  กรมสุขภาพจิต 69  26 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงจัดกิจกรรมรณรงค์วันความสุขสากล 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักวิชาการสุขภาพจิต.jpg  กรมสุขภาพจิต 66  39 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนเวชภัณฑืยาทาง Flash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 45  37 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 64  33 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 63  25 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนคริทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 67  30 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 52  26 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.pdf  กรมสุขภาพจิต 46  31 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันกัลยาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 59  35 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27รายการ (โรงพยาบาลศรีธัญญา).pdf  กรมสุขภาพจิต 66  43 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน1รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 49  26 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน1รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 66  28 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน11รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 55  35 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 41  25 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 41  33 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก.PDF  กรมสุขภาพจิต 50  29 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อชุดหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต(ฉบับทดลองใช้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 52  27 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.12).pdf  กรมสุขภาพจิต 43  30 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟโซล่าเซล LED ขนาด 90w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 46  32 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงพักขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 50  28 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ B๑-๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 59  24 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยชั่วคราว ด้านข้างอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถากัลยาราชนครินทร์).PDF  กรมสุขภาพจิต 58  24 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศ.6).pdf  กรมสุขภาพจิต 44  26 
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 45  28 
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding โรงพยาบาลยุวปราสาทไวทโยปถัมภ์.pdf  กรมสุขภาพจิต 53  30 
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 42  25 
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 45  36 
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 49  30 
  ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 58  33 
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  25 
  ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ชุดกล้องวีดิโอ) โรงพยาบาลศรีธัญญา.pdf  กรมสุขภาพจิต 43  25 
  จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศชั้นดาดฟ้าอาคาร 3 ชั้น 6 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 64  26 
  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชนิด PP อาคาร 1 2 และ 3 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  39 
  จ้างซ่อมแซมและทากันซึมหลังคาดาดฟเา ค.ส.ล. อาคาร 3 ชั้น 6 และชั้น 7 กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  34 
  จ้างซ่อมแซมห้องครัวโรงอาหารอาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 71  27 
  จัดซื้อโคมไฟพาแนแนลไลท์ LED 40w จำนวน 64 โคม พร้อมติดตั้ง ห้องโถงอาคาร 1 โรงอาหาร ทางเดิน กรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 74  33 
  จัดซื้อ Windows 10 Home FPP จำนวน 34 Licens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf  กรมสุขภาพจิต 54  35 
  การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modifed ECT  กรมสุขภาพจิต 141  152 
  การออกคลีนิคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลเครือข่าย  กรมสุขภาพจิต 135  129 
  คู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้ป่วยใน)  กรมสุขภาพจิต 151  147 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 127  138 
  มาตรฐานการดำเนินงาน_ศูนย์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 140  147 
  มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรมสุขภาพจิต 153  181 
  มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน  กรมสุขภาพจิต 126  154 
  ระเบียบปฏิบัติ (การจัดการยาความเสี่ยงสูง)  กรมสุขภาพจิต 127  122 
  ระเบียบปฏิบัติ- การติดตาม coaching เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ  กรมสุขภาพจิต 117  133 
  ระเบียบปฏิบัติการประชุม (Tele Conference) ของกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 143  122 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 117  151 
  คู่มือการให้บริการฟื้นฟูทางจิตสังคม สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ปี 2560 โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 116  129 
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)  กรมสุขภาพจิต 125  147 
  คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชตามเขตพื้นที่บริการสุขภาพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 124  147 
  คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง  กรมสุขภาพจิต 123  162 
  คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561)  กรมสุขภาพจิต 111  121 
  คู่มือนัดหมาย และติดตามสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรมสุขภาพจิต 129  209 
  คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 121  110 
  คู่มือบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 138  132 
  คู่มือบริการรับยาต่อเนืองระบบนัด One Stop Service โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 120  138 
  คู่มือบริหารรับยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต 120  145 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 1,019  489 
  แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 912  329 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564  กรมสุขภาพจิต 1,498  1,223 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564  กรมสุขภาพจิต 1,641  664 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมสุขภาพจิต 1,076  428 
  คู่มือร้องเรียนกรมสุขภาพจิต ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 429  425 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  กรมสุขภาพจิต 522  298 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564  กรมสุขภาพจิต 1,563  701 
  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 472  325 
  พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 509  281 
  มาตรการลดและแยกแยะขยะ  กรมสุขภาพจิต 425  336 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  กรมสุขภาพจิต 373  313 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสา อาสาทำดีเพื่อสังคม  กรมสุขภาพจิต 716  295 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 12-2562 (ITA)  กรมสุขภาพจิต 431  329 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 5-2563(ITA)  กรมสุขภาพจิต 386  281 
  รายงานประชุมกรมสุขภาพจิต 6-2563(ITA)  กรมสุขภาพจิต 415  303 
  ระเบียบกรมสุขภาพจิตว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 415  257 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 365  250 
  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 419  287 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  กรมสุขภาพจิต 675  281 
  กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 767  717 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมสุขภาพจิต 381  294 
  โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 356  290 
  Template สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 1,169  255 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  กรมสุขภาพจิต 584  306 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  กรมสุขภาพจิต 353  261 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  กรมสุขภาพจิต 256  288 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563  กรมสุขภาพจิต 363  275 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 349  295 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กรมสุขภาพจิต 381  273 
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 483  255 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  กรมสุขภาพจิต 624  268 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสุขภาพจิต 405  292 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  กรมสุขภาพจิต 386  276 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  กรมสุขภาพจิต 229  304 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 387  297 
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  กรมสุขภาพจิต 415  259 
  การเสริมสร้างระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ฯ  กรมสุขภาพจิต 390  289 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  กรมสุขภาพจิต 424  279 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 366  459 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563-พิเศษ  กรมสุขภาพจิต 395  371 
  หลักเกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 516  517 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก อำนวยการ ระดับต้นและสูง  กรมสุขภาพจิต 440  421 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  กรมสุขภาพจิต 562  402 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษลงมา  กรมสุขภาพจิต 318  369 
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม  กรมสุขภาพจิต 339  426 
  แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  กรมสุขภาพจิต 356  496 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 358  349 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 357  401 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 416  438 
  คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัย กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 521  431 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563  กรมสุขภาพจิต 382  383 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 406  494 
  แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 351  359 
  ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำและทางเดินห้องน้ำ (รพ.ยุว) _.pdf  กรมสุขภาพจิต 259  335 
  ประกาศประกวดราคาcctv ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 263  338 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลร่วมไหล่ทาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8).pdf  กรมสุขภาพจิต 289  311 
  สขร1 ปี2562.pdf  กรมสุขภาพจิต 299  343 
  สขร 1 ปี2563 (พ.ย.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 343  398 
  สขร 1 ปี 2563 (เม.ย.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 295  380 
  สขร 1 ปี 2563 (มี.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 347  382 
  สขร 1 ปี 2563 (ม.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 292  349 
  สขร 1 ปี 2563 (พ.ค.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 297  335 
  สขร 1 ปี 2563 (ธ.ค.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 336  417 
  สขร 1 ปี 2563 (ต.ค.62).pdf  กรมสุขภาพจิต 305  383 
  สขร 1 ปี 2563 (ก.พ.63).pdf  กรมสุขภาพจิต 304  392 
  ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 304  403 
  ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ส.พัฒนาการเด็ก).pdf  กรมสุขภาพจิต 331  390 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อยา Vortioxetine ขนาด 10 มิลลิกรัม จำนวน 78,680 เม็ด (รพ.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 349  426 
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กบบส).pdf  กรมสุขภาพจิต 355  377 
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 งาน (ส.วิชาการ).pdf  กรมสุขภาพจิต 368  436 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 งาน (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 361  386 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสวนปรุง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 326  407 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 358  415 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 4 คัน (รพ.พระศรี).pdf  กรมสุขภาพจิต 312  402 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 327  405 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะของเยาวชน จำนวน 2 รายการ (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 391  377 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อในโครงการสำนักงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน 2 รายการ (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 302  401 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเทคโนโยลีสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 363  354 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงตึกชาย 8 รวม 2 รายการ(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 348  371 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาารพักพยาบาล จำนวน 20 ห้อง (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 295  360 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารโภชนาและอาคารศิลปบำบัด (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 311  392 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 374  367 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 292  357 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 360  429 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด wEEG (ส.พัมนาการเด็ก).pdf  กรมสุขภาพจิต 331  381 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 323  387 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ (สลก).pdf  กรมสุขภาพจิต 344  400 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างจัดพิมพ์ชุดหนังสือการเสริมสร้างพลังใจ และการดูแลทางจิตสังคม จำนวน 1 งาน (ส.วิชาการ).pdf  กรมสุขภาพจิต 365  384 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER (ส.TO BE NUMBER ONE).pdf  กรมสุขภาพจิต 317  371 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 314  351 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำอาคารนายแพทย์รสชง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 302  340 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หอผู้ป่วยออทิสติก1(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 256  324 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 275  374 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 264  327 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 270  331 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น รวมชั้นใต้ถุน (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 269  309 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 305  334 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 294  323 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอ่านและแปรสัญญาณเอกซเรย์ (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 275  319 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น1) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 278  348 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งโปรแกรมระบบให้บริการผู้ป่วยจำนวน 1 ระบบ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 348  398 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 407  411 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานเลขานุการกรม).pdf  กรมสุขภาพจิต 259  261 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราขการ ระดับ 9 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 194  102 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5).pdf  กรมสุขภาพจิต 209  106 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 194  101 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 205  117 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องดมยาวลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 192  107 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 235  109 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 238  125 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 205  107 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ Data Network(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 221  119 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)จำนวน1เครื่อง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 130  39 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์บูรณาการสหสัมพันธ์ของระบบประสาทสัมผัสและการเครื่อนไหว(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 159  46 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดตรวจประเมินและบูรณาการระบบประสามสัมผัสด้วยดนตรีบำบัด จำนวน 8 beam จำนวน 1 ชุด(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 138  50 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดเก็บแฟ้มผู้ป่วย (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 164  48 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในประจำปีงบประมาณ 2563(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 151  51 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 169  52 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 149  45 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้นและหอผู้ป่วยอื่นๆ (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 212  51 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 132  53 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 295  48 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 155  64 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)จำนวน1เครื่อง (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 142  49 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 133  47 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 1 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 176  54 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 144  49 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 144  105 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกและช่องปาก (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 152  41 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์(Real Time) จำนวน1รายการ(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 124  50 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน(ส.กัลยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 142  47 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ส.กัลยา).PDF  กรมสุขภาพจิต 135  47 
  ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 137  49 
  ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รพ.ยุว).pdf  กรมสุขภาพจิต 143  54 
  ประกาศเผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 126  43 
  ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงฟาวเลอร์ชนิด3 ไกร์ จำนวน 23 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 164  59 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.พระศรี).pdf  กรมสุขภาพจิต 151  49 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคาซื้อคุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 161  52 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 115  45 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 163  52 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 140  50 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 126  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 165  71 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 134  45 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กบบส).pdf  กรมสุขภาพจิต 263  116 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 124  42 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอ่านและแปรสัญญาณเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 126  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.นครพนมราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 125  43 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ ด้วยวิธีอิประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 132  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมา บริการซักอบ รีด ผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 161  54 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2ชั้น.pdf  กรมสุขภาพจิต 167  57 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 141  53 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น.pdf  กรมสุขภาพจิต 210  103 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพจ.เลยราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 149  55 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 139  48 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ส.สมเด็จเจ้าพระยา).pdf  กรมสุขภาพจิต 164  44 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800KVA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 142  59 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวจำนวน 1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ส.จิตเด็กและวัยรุ่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 135  52 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ส.จิตเด็กและวัยรุ่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 193  62 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ รายการรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โดยวิธีคัดเลือก (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 204  84 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 136  44 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีอิประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.ขอนแก่น).pdf  กรมสุขภาพจิต 146  60 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของระบบประสาท ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 209  72 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง (ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 160  58 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 185  247 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(รพ.สวนสราญรมย์).pdf  กรมสุขภาพจิต 205  118 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 228  113 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  109 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมทักษะเยาวชน.pdf  กรมสุขภาพจิต 191  110 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE.pdf  กรมสุขภาพจิต 236  103 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต.pdf  กรมสุขภาพจิต 233  103 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 218  109 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น (กสพส).pdf  กรมสุขภาพจิต 216  104 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้สุขภาพจิต จำนวน 6 รายการ.pdf  กรมสุขภาพจิต 216  121 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย 30 ชุด (ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์.pdf  กรมสุขภาพจิต 240  105 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ TO BE.pdf  กรมสุขภาพจิต 218  107 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 ชั้น และอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น ชองโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.พระศรีมหาโพธิ์).pdf  กรมสุขภาพจิต 222  113 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 261  108 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 182  119 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 196  123 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงตึกชาย 8 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สวนสราญรมย์.pdf  กรมสุขภาพจิต 177  101 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 210  113 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน-ลานจอดรถ(ส.ราชา).pdf  กรมสุขภาพจิต 187  106 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สวนปรุง).pdf  กรมสุขภาพจิต 223  106 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดินซีแลค (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5).pdf  กรมสุขภาพจิต 243  111 
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการงานผู้ป่วยนอก (ตึกอำนวยการชั้น 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รพจ.เลยราชนครินทร์).pdf  กรมสุขภาพจิต 227  112 
  ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมสุขภาพจิต 354  382 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2562  กรมสุขภาพจิต 3,737  369 
  แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4 Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 1,503  976 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)  กรมสุขภาพจิต 1,817  1,145 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563  กรมสุขภาพจิต 785  758 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562  กรมสุขภาพจิต 550  583 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561  กรมสุขภาพจิต 493  621 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560  กรมสุขภาพจิต 464  617 
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)  กรมสุขภาพจิต 1,546  1,637 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563  กรมสุขภาพจิต 1,460  828 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563  กรมสุขภาพจิต 1,037  734 
  นโยบาย4.0  กรมสุขภาพจิต 512  664 
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 564  555 
  แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2565  กรมสุขภาพจิต 854  713 
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between CHRIST (Deemed To Be University), India and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government  กรมสุขภาพจิต 578  639 
  Memorandum of Agreement on Academic Exchange between Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Thailand and Chiayi Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan  กรมสุขภาพจิต 512  646 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน  กรมสุขภาพจิต 680  696 
  Memorandum of Understanding between Universitas Indonesia and The Rajanagarindra Institute of Child Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Royal Thai Government : Regarding to Education, Research, and Community Service  กรมสุขภาพจิต 544  600 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเพื่อป้องกัน การรังแกกันในโรงเรียนระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และบริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  กรมสุขภาพจิต 593  620 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกำแพงพักใจ : Wall of Sharing ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ผ่านช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวง สารธารณสุข กับ บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด  กรมสุขภาพจิต 583  626 
  บันทึกความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการระบุกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผ่านการวิเคราะห์สัทสัมพันธ์จากเสียงพูดของผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และบริษัท เมลโลว์ อินโนเวชัน จำกัด  กรมสุขภาพจิต 565  652 
  บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาด้านการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  กรมสุขภาพจิต 1,022  688 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อให้ รพจ.เลยฯ เป็นแหล่งฝึกพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 571  670 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์  กรมสุขภาพจิต 531  598 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างเรือนจำจังหวัดพิจิตร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 548  697 
  ความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กับมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  กรมสุขภาพจิต 503  614 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ "สาวไทย (โคราช) แก้มแดง มีลูกคุณภาพ เพื่อชาติ” ปี 2562  กรมสุขภาพจิต 495  637 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช 2562  กรมสุขภาพจิต 550  697 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 636  632 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ Smart Hospital ระหว่างโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ  กรมสุขภาพจิต 571  678 
  ความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วันที่ 17 เมษายน 2562  กรมสุขภาพจิต 583  743 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิและระดับสูงเฉพาะทางด้านจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 511  670 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "อ้อมกอดรัก ...พืชผัก...ร้อยดวงใจ" (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 562  652 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 571  646 
  บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล ศรีธัญญาร่วมกับบริษัท Software Angels, Co,Ltd เพื่อร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 649  661 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญากับสมาคมสายใยครอบครัวเพื่อดำเนินการโครงการพลังคนพิการร่วมสร้างสรรค์สังคม  กรมสุขภาพจิต 475  628 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.II สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กรมสุขภาพจิต 500  603 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและNational Psychiatric Hospital No.I สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กรมสุขภาพจิต 514  623 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจิตวัยทำงานระหว่างกรมอนามัยกับกรม  กรมสุขภาพจิต 458  587 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย  กรมสุขภาพจิต 579  608 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด 15 หน่วยงาน” ลงนามวันที่ 6 มีนาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 628  661 
  บันทึกลงนามความร่วมมือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ 3  กรมสุขภาพจิต 607  632 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กับโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กรมสุขภาพจิต 503  619 
  Memorandum of Understanding betwee Deparment of Mental Health,Ministry of Public Health-Thailand and Groep - Belgium  กรมสุขภาพจิต 501  557 
  Memorandum of Understanding between Lobetalarbeiit e.V. and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 494  630 
  Memorandum of Understanding between DMG Interpersonal e.V. and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 563  587 
  Memorandum of Understanding between Chrishliche Dienste (Menonite Voluntary Service e.V.) and Department of Mental Health,Thailand  กรมสุขภาพจิต 520  661 
  บันทึกความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  กรมสุขภาพจิต 512  671 
  บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์  กรมสุขภาพจิต 514  570 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 527  647 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยนิติจิตเวช ระหว่าง กรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  กรมสุขภาพจิต 491  616 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยนักสหวิชาชีพ ระหว่างมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ กับสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต 545  605 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  กรมสุขภาพจิต 404  478 
  Agreement of Amity, Cooperation, and Partnership Social Welfare Corporation "Akanekai",Fukuoka Prefecture,Japan and Rajanukul Institute,Kingdom of Thailand  กรมสุขภาพจิต 455  417 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เรื่อง การฝึกอาชีพและสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช  กรมสุขภาพจิต 404  374 
  บันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูลระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 479  333 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างองค์การอนามัยโลกโดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 439  409 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและ Groep Gidts – เบลเยี่ยม  กรมสุขภาพจิต 423  396 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christtliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และโครงการรถเข็นคนพิการ RICD  กรมสุขภาพจิต 390  370 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Lobetalarbeit e.V. และ กรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 311  331 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง DMG interpersonal e.V. และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 384  403 
  บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพจิตระหว่าง Christliche Dienste (Mennonite Voluntary Service e.V. ) และกรมสุขภาพจิต ราชอาณาจักรไทย  กรมสุขภาพจิต 386  284 
  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัว มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  กรมสุขภาพจิต 361  229 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมสุขภาพจิต เรื่อง “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์”  กรมสุขภาพจิต 549  287 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานค  กรมสุขภาพจิต 284  121 
  บันทึกความร่วมมือ เรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 226  129 
  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ระหว่างเรือนจำกลางกำแพงเพชร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 255  132 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์รับเป็นสถานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ  กรมสุขภาพจิต 197  94 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการผลิตพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  กรมสุขภาพจิต 279  123 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการเภสัชศาสตร์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี  กรมสุขภาพจิต 282  75 
  ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการพยาบาล กับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2560  กรมสุขภาพจิต 239  97 
  ความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กับ Universiti Sultan Zainal Abidin  กรมสุขภาพจิต 246  107 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ระหว่าง กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 455  147 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “9 หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัยแอลกอฮอล์” ลงนามวันที่ 1 มีนาคม 2560  กรมสุขภาพจิต 254  96 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ  กรมสุขภาพจิต 963  363 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ  กรมสุขภาพจิต 2,490  1,017 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563  กรมสุขภาพจิต 2,511  861 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ  กรมสุขภาพจิต 432  244 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 424  254 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562  กรมสุขภาพจิต 421  294 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562  กรมสุขภาพจิต 403  203 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562  กรมสุขภาพจิต 412  221 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562  กรมสุขภาพจิต 395  267 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 374  237 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561  กรมสุขภาพจิต 403  252 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561  กรมสุขภาพจิต 406  250 
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมัน  กรมสุขภาพจิต 331  211 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธ  กรมสุขภาพจิต 376  278 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปร  กรมสุขภาพจิต 431  280 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการท  กรมสุขภาพจิต 426  249 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือ  กรมสุขภาพจิต 498  333 
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 กรมสุขภา  กรมสุขภาพจิต 515  263 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ  กรมสุขภาพจิต 475  274 
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื  กรมสุขภาพจิต 398  285 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 468  504 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต 526  239 
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร  กรมสุขภาพจิต 476  267 
  ข้อมูล FTE (แผน 20 ปี)  กรมสุขภาพจิต 454  247 
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561  กรมสุขภาพจิต 776  287 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธร  กรมสุขภาพจิต 404  380 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.256  กรมสุขภาพจิต 701  317 
  คู่มือลาศึกษา (มี.ค.59)  กรมสุขภาพจิต 434  285 
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิต 401  233 
  มาตรการด้านการจัดจ้าง พ.ศ. 2560  กรมสุขภาพจิต 371  224 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 62  กรมสุขภาพจิต 383  312 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 465  233 
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 622  409 
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  กรมสุขภาพจิต 423  190 
  เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจไฟฟ้าสมองชนิด ERP (  กรมสุขภาพจิต 392  222 
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วย  กรมสุขภาพจิต 408  232 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเ  กรมสุขภาพจิต 417  250 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภั  กรมสุขภาพจิต 464  265 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ  กรมสุขภาพจิต 450  228 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ  กรมสุขภาพจิต 447  267 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ  กรมสุขภาพจิต 397  210 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  กรมสุขภาพจิต 440  229 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ระบบกล  กรมสุขภาพจิต 636  291 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้  กรมสุขภาพจิต 373  207 
  ประกวดราคาเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน คร  กรมสุขภาพจิต 485  271 
  ประกวดราคาจ้างเหมาระบบยาอัตโนมัติ (ส.ราชานุกูล)  กรมสุขภาพจิต 433  243 
  ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบคร  กรมสุขภาพจิต 351  306 
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต  กรมสุขภาพจิต 382  253 
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1  กรมสุขภาพจิต 400  248 
  ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ตั้งแต่เด  กรมสุขภาพจิต 398  203 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก2 ชั้น พื้นที  กรมสุขภาพจิต 460  228 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั  กรมสุขภาพจิต 454  220 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  กรมสุขภาพจิต 600  303 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการ  กรมสุขภาพจิต 670  279 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริ  กรมสุขภาพจิต 557  213 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก  กรมสุขภาพจิต 567  286 
  พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559  กรมสุขภาพจิต 533  231 
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิต 538  258 
  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  กรมสุขภาพจิต 619  270 
  พ.ร.บ.สุขภาพจิต ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  กรมสุขภาพจิต 7,995  1,841 
  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  กรมสุขภาพจิต 733  283 
  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553  กรมสุขภาพจิต 596  216 
  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ  กรมสุขภาพจิต 566  253 
  พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  กรมสุขภาพจิต 516  262 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560  กรมสุขภาพจิต 1,260  415 
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  กรมสุขภาพจิต 582  244 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2561  กรมสุขภาพจิต 3,528  1,216 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2560  กรมสุขภาพจิต 4,281  1,195 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2559  กรมสุขภาพจิต 3,038  1,025 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 1,603  930 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 1,275  786 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 1,269  778 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 1,504  866 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 1,802  1,148 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒ  กรมสุขภาพจิต 2,495  1,290 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 3,081  1,640 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 1,927  677 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 7,868  3,521 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเ  กรมสุขภาพจิต 10,286  5,088 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ  กรมสุขภาพจิต 5,421  2,694 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 858  697 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 2,478  554 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 2,039  521 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 2,459  457 
  แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561  กรมสุขภาพจิต 2,659  559 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 787  471 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ท  กรมสุขภาพจิต 1,088  644 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 1,521  1,037 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 1,387  676 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมช  กรมสุขภาพจิต 1,240  668 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 1,197  839 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 4,860  2,865 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 4,263  2,283 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันย  กรมสุขภาพจิต 1,237  609 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเ  กรมสุขภาพจิต 1,094  648 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 1,230  695 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,281  693 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 1,397  746 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 1,292  741 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 1,448  776 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,465  915 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอ  กรมสุขภาพจิต 1,205  822 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 1,398  801 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,542  1,037 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 1,600  1,143 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,475  980 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,360  814 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,344  687 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,384  767 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 1,525  892 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,669  1,141 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,350  860 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 1,202  696 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 1,415  819 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 1,410  648 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 1,993  1,427 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,742  950 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กร  กรมสุขภาพจิต 1,168  659 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางกา  กรมสุขภาพจิต 1,262  704 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือ  กรมสุขภาพจิต 1,136  616 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมาน  กรมสุขภาพจิต 1,032  713 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 1,225  675 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 1,378  676 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉัน  กรมสุขภาพจิต 1,256  664 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 1,249  660 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 1,139  654 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 2,059  794 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,883  1,022 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในค  กรมสุขภาพจิต 1,054  828 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 1,062  634 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 1,045  613 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 1,156  693 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,134  616 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 1,034  650 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 902  542 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,398  749 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 1,151  609 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 1,271  642 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,253  826 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 1,276  908 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 987  596 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 1,236  1,123 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 1,440  972 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 1,025  657 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,330  686 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,120  712 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 1,259  834 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 1,326  753 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 1,104  659 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 2,793  1,371 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 1,907  681 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 853  585 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 1,227  874 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 1,099  623 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 1,937  1,195 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 1,053  658 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,389  923 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 1,097  665 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 1,448  789 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 1,091  682 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 1,689  687 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 1,209  792 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 1,405  787 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 1,236  784 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 1,147  604 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 1,316  716 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 1,510  822 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 1,306  661 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุริน  กรมสุขภาพจิต 1,338  786 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมา  กรมสุขภาพจิต 1,517  1,030 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณ  กรมสุขภาพจิต 1,697  1,139 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Projec  กรมสุขภาพจิต 1,608  767 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางก  กรมสุขภาพจิต 1,335  659 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางก  กรมสุขภาพจิต 1,250  848 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วม  กรมสุขภาพจิต 1,150  728 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 1,428  899 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 1,538  960 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 1,170  665 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/Gene  กรมสุขภาพจิต 1,048  691 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,807  993 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 1,047  701 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 1,040  651 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 1,181  721 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 1,347  942 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,926  1,215 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 3,885  2,276 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Gove  กรมสุขภาพจิต 10,291  4,635 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Gove  กรมสุขภาพจิต 7,190  2,475 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนย  กรมสุขภาพจิต 7,957  4,943 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุท  กรมสุขภาพจิต 5,158  2,949 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธ  กรมสุขภาพจิต 8,478  4,514 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กร  กรมสุขภาพจิต 7,425  4,811 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,959  1,217 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,836  1,006 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,609  1,133 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 10,977  5,301 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 10,645  4,420 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 140  กรมสุขภาพจิต 3,273  2,042 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 3,891  2,304 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 3,304  1,494 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 3,160  1,488 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 3,031  1,486 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 2,941  1,395 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 2,866  1,482 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 2,857  1,339 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 2,844  1,330 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 2,924  1,334 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 2,871  1,248 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 2,791  1,363 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 3,022  1,431 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 3,055  1,362 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 3,118  1,449 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 2,041  1,152 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 2,027  1,353 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,926  1,078 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 2,186  1,002 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,818  1,166 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,832  1,119 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 2,323  1,606 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,697  1,709 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 2,006  1,306 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,960  1,374 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 4,112  2,700 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 2,303  1,352 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,828  1,213 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,746  996 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 1,434  861 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,609  832 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,511  843 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,559  804 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,518  1,000 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,505  802 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,786  982 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,972  1,289