โทร 0 2590 8190, 0 2590 8153, 0 2590 8295, 0 2590 8111, 0 2590 8112, 0 2590 8598, 0 2590 8370 แฟกซ์. 0 2590 8724
  ประเภท พิเศษ 3 (เปิด)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

1.25

  ประเภท เกษียณสุข (เปิด)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

2.25

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (% ต่อปี)

สามัญ 6.75

ฉุกเฉิน 6.50

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ รุ่นการออม (ปิด)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

2.00

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เล่ม 10 (ปิด)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

2.00

  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หุ้นและเงินฝาก ประเภท 1 ร้อยละ 5 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้หุ้นและเงินฝาก ประเภท 2 ร้อยละ 4 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้หุ้นและเงินฝาก ประเภท 3 ร้อยละ 2.5 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 30

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี

2.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 30 November 2566 ] 

หนังสือเปิดบัญชีออมทรัพย์สำหรับเงินปันผล (7)

[ 25 October 2566 ] 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 (9)

[ 25 October 2566 ] 

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับ เงินปันผล (4)

[ 25 October 2566 ] 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2566 (1)

[ 25 October 2566 ] 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัดว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2566 (2)

[ 2 October 2566 ] 

ประกาศทุนการศึกษาและแบบฟอร์มทุน 2566 (50)

Location

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิตจำกัด อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2590 8190, 0 2590 8153, 0 2590 8295, 0 2590 8111, 0 2590 8112, 0 2590 8598, 0 2590 8370 แฟกซ์. 0 2590 8724 Email: DMH.COOP@GMAIL.COM