โทร 0 2590 8190, 0 2590 8153, 0 2590 8295, 0 2590 8111, 0 2590 8112, 0 2590 8598, 0 2590 8370 แฟกซ์. 0 2590 8724
Interest Rates

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ (15)

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและดอกเบี้ย (19)

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 5/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและข้อบังคับ (19)

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง (13)

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา (0)

[ 14 March 2567 ] 

คำสั่ง ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์ (0)

Location

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิตจำกัด อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2590 8190, 0 2590 8153, 0 2590 8295, 0 2590 8111, 0 2590 8112, 0 2590 8598, 0 2590 8370 แฟกซ์. 0 2590 8724 Email: DMH.COOP@GMAIL.COM