02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีที่ส่วนราชการมีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตำแหน่งที่เกษียณจะต้องถูกยุบหรือไม่?

คำตอบ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2549-2551) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จะต้องแจ้งตำแหน่งที่เห็นสมควรยุบเลิกเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เกษียณ โดยจะเป็นตำแหน่งที่เกษียณเองหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนก็ได

 

Preset Colors