02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แล้วมีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ภายในระยะเวลาเท่าใด?

คำตอบ

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

 

Preset Colors