02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล กับตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างไร?

คำตอบ

1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล คือ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ คือ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และจะต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้วย

 

Preset Colors