เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  กรมสุขภาพจิตสามารถดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ได้หรือไม่?

คำตอบ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้รับมอบอำนาจจาก ก.พ. ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาภายในกรมสุขภาพจิตได้ แต่ต้อง ไม่เป็นการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากราชการส่วนภูมิภาค หรือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มากำหนดเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนหรืออัตรากำลังในราชการส่วนกลาง
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา