02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรมสุขภาพจิตสามารถดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ได้หรือไม่?

คำตอบ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้รับมอบอำนาจจาก ก.พ. ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาภายในกรมสุขภาพจิตได้ แต่ต้อง ไม่เป็นการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากราชการส่วนภูมิภาค หรือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มากำหนดเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนหรืออัตรากำลังในราชการส่วนกลาง
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 เรื่องการปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

 

Preset Colors