02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากร กรมสุขภาพจิตมีกี่รายการอะไรบ้าง?

คำตอบ

6 รายการ คือ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
5. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)

 

Preset Colors