02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การสมัคร ฌกส. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ

การสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่คำขอสมัครส่งถึงสำนักงาน ฌกส. หรือหน่วยงานต้นสังกัดผู้สมัคร

2. มีอนามัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใกล้ขีดอันตราย

3.

    ก. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ

    ข. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในโครงการขององค์การเภสัชกรรม หรือ

    ค. เป็นพนักงาน ฌกส. หรือ

    ง. เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการ ฌกส. กำหนด

หมายเหตุ หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกประเภทสามัญแล้ว สามารถนำคู่สมรสมาสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้ แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม 1. และ 2. และต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสามัญ

 

Preset Colors