02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง?

คำตอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 8 ชั้นนั้นมีชื่อเรียกดังนี้

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ม.ป.ช.

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ป.ช.

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ท.ช.

ชั้นที่ 3 ตริยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ต.ช.

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ จ.ช.

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ บ.ช.

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก อักษรย่อ ร.ท.ช.

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก อักษรย่อ ร.ง.ช.

 

Preset Colors