02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  พนักงานราชการที่กำหนดกรอบอัตราไว้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถ้าหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ

จะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการใหม่และสัญญาจ้างของพนักงานราชการที่สิ้นสุด ณ ปี 2550

 

Preset Colors