02 149 5555 ถึง 60

 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่ ชื่อเอกสาร / แบบรายงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการขับเคลื่อนฯ) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปรับแผน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปรับแผน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 – 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำไตรมาส 4 ปี 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  โครงการสำคัญตามนโยบาย 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานโครงการ 2558 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  งบประมาณกรมสุขภาพจิต 2558-2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารการบริหารความเสี่ยงของกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2553 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2551 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.50) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบงานของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.49 - ก.ย.50) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 (9 ก.ย.50) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย.50 + PPT ระเบียบกระทรวงการคลัง) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  PowerPoint 14 โครงการในงาน "สัมมนาแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานประจำปี 2551" วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสาร "โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานประจำปี 2551" วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริหารงานบุคคล เรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (PC Specific) 23 - 25 ก.ค.50 โรงแรมวินเซอร์ กองการเจ้าหน้าที่
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.49 - มิ.ย.50) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ทุจริตเงินราชการ องค์ความรู้จาก KM's กองการเจ้าหน้าที่
  รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6/2550 ณ สถาบันกัลยาราชนครินทร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2550 สำนักงานเลขานุการกรม
  รายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2549 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์ความรู้จาก KM's กองการเจ้าหน้าที่
  แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2550 - 2554 และ กลยุทธ์ กองการเจ้าหน้าที่
  ตัวอย่าง Strategy Map ของสำนักสุขภาพจิตสังคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ตัวอย่าง Strategy Map ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ องค์ความรู้จาก KM's กองการเจ้าหน้าที่
  SAR:รายงานการประเมินผลตนเองของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ2550 ก.พ.ร.
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.49 - มี.ค.50) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2548 ก.พ.ร.
  สรุปผลการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตปี 2550 รอบ 6 เดือน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2550 ก.พ.ร.
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2549 ก.พ.ร.
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2547 ก.พ.ร.
  มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมกรมสุขภาพจิต ระยะ 12 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 และ 2548 จากระบบฐานข้อมูล GFMIS กองคลัง
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 2550-2554 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Individual Scorecard) กองการเจ้าหน้าที่
  ความคิดไร้ขีดจำกัด ก.พ.ร.
  การจัดการความรู้ ก.พ.ร.
  การบริหารความเปลี่ยนแปลง ก.พ.ร.
  การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ก.พ.ร.
  แผนที่ยุทธศาสตร์ ก.พ.ร.
  แผนติดตาม กำกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.49) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  PowerPoint ดูให้เห็นกึ๋นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต น.พ.เสรี หงษ์หยก
  PowerPoint ชี้แจงคำของบประมาณปี 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการสำรวจทรัพยากรด้านสุขภาพจิต พ.ศ.2543-2548 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนติดตาม กำกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2550 ช่วง 3 เดือนแรก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตในรอบปีงบประมาณ 2549 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2549 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ใหญ่) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (เล็ก) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2549 ศตส.
  รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรมกรมสุขภาพจิต ระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 และ 2548 จากระบบฐานข้อมูล GFMIS กองคลัง
  คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การดำเนินงานสุขภาพจิตในท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ที่มาและความเชื่อมโยงของแผนฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปสาระสำคัญ-แผนฯชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบบันทึกการเก็บต้นทุน unit cost : ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  คู่มือการเก็บต้นทุน unit cost : ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แนวทางการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต รอบที่ 2/2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แผนแม่บทการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายของกรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  เอกสารการตรวจราชการฯและนิเทศงานเฉพาะกิจ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณ 2548 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ตารางแสดงรายละเอียดการประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (Fixed Cost) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดทำคำขอปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 วันที่ 25 พ.ย. 46 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สรุปการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548 วันที่ 15 พ.ย. 46 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงาน สจ.รง.1032 ปีงบประมาณ 2547 รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบสอบถาม เรื่อง "การนำองค์ความรู้ / เทคโนโลยีของกรมสุขภาพจิตไปใช้ประโยชน์" กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงาน สจ.ค.6 การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤติสุขภาพจิตและยาเสพติด(MCC) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงาน สจ.รง.201-สต. ผลการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหายาเสพติด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงาน สจ.รง.201 ผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงาน สจ.รง.1031 ปีงบประมาณ 2547 และแบบรายงานเงินกันไว้เหลื่อมปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  กรอบการติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกรมสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  แนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2547 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

Preset Colors