02 149 5555 ถึง 60
นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์

นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908009

นพ.จุมภฎ พรมสีดา

นพ.จุมภฎ พรมสีดา

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908015

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908014

นพ. ธิติ แสวงธรรม

นพ. ธิติ แสวงธรรม

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908012

Preset Colors