02 149 5555 ถึง 60

 

ปลัด สธ.สั่ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.เตรียมเตียง HI/CI รองรับผู้ติดเชื้อโควิด หลังแนวโน้มสูงขึ้นจากโอมิครอน

ปลัด สธ.สั่ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.เตรียมเตียง HI/CI รองรับผู้ติดเชื้อโควิด หลังแนวโน้มสูงขึ้นจากโอมิครอน

ปลัด สธ.ร่อนหนังสือสั่ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.ทั่วประเทศ เตรียมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากโอมิครอน เน้นเตรียม HI/CI รับผู้ป่วยอาการรุนแรงเข้า รพ. เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.(ศปค.) 0248/44 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2565 เรื่อง การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลก ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) รวมทั้งการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ในกรณีที่มีอาการมากและรุนแรง

2. ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจที่จะเข้าถึงระบบบริการ เมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์โดส ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดโควิด

4. สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA และสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดโควิด เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

22 February 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 371

 

Preset Colors