02 149 5555 ถึง 60

 

สธ.ร่วม 4 สภาวิชาชีพดัน "หมอพร้อม" เป็น Digital Health Platform ให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง

สธ.ร่วม 4 สภาวิชาชีพดัน "หมอพร้อม" เป็น Digital Health Platform ให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง

สธ.ร่วม 4 สภาวิชาชีพสุขภาพพัฒนา "หมอพร้อม" เป็น Digital Health platform ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง ทั้งการรักษา ทันตกรรม ผลแล็บ ใช้ยา แพ้ยา บริการทางไกล นัดหมายรับบริการ เปิดให้บุคลากรลงข้อมูลผ่านหมอพร้อม Station ตั้งแต่วันนี้ ยันระบบมีความปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. และ 4 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงข่าวพัฒนาหมอพร้อมสู่ Digital Health Platform ของประเทศไทย

นายสาธิตกล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด สธ.พัฒนาระบบ "หมอพร้อม" อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการด้านสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 28 ล้านคน ทั้งในระบบไลน์และแอปพลิเคชัน ล่าสุดร่วมมือกับ 4 สภาวิชาชีพดังกล่าวพัฒนาระบบหมอพร้อมสู่การเป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตัวเองผ่านระบบนี้

นพ.โสภณ กล่าวว่า การพัฒนาหมอพร้อม Digital Health Platform เป็นการก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพแบบดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคระบาดและปัจจัยกำหนดสุขภาพอื่นๆ ในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เช่น ใช้ AI วินิจฉัยรักษาโรค, บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพด้วย Blockchain, จัดทำ Big Data วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสุขภาพส่งเสริมการให้บริการ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูล, พัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลให้บริการประชาชน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชน ทั้งสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ

นพ.สุระกล่าวว่า สธ.มีแนวคิดเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพของ รพ.รัฐ เอกชน คลินิกเวชกรรม ทันตกรรม เทคนิคการแพทย์ ร้านขายยา และ รพ.สต. ผ่านหมอพร้อมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกสังกัดใช้งานระบบหมอพร้อม Station ในการลงข้อมูลบริการต่างๆ เข้าหมอพร้อมตั้งแต่วันนี้ โดยบริการที่เปิดใช้งาน ได้แก่ Telemedicine ให้คำปรึกษาและติดตามการรักษาพยาบาล, Telepharmacy ให้คำปรึกษา ติดตามการใช้ยาและผลข้างเคียง, Telemedical Lab รายงานผล แปลผลทดสอบ ให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจ, ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล, บันทึกประวัติแพ้ยา, บันทึกผลตรวจโควิดทั้ง ATK และ RT-PCR, ระบบแจ้งเตือน นัดหมาย และส่งข่าวสารถึงประชาชน และการเชื่อมระบบขนส่งยาจาก รพ.หรือคลินิกไปถึงบ้านของประชาชน โดยจะร่วมกับ 4 สภาวิชาชีพ พัฒนาฟังก์ชันต่างๆ เพิ่มเติมให้ครอบคลุม เช่น ตรวจและรายงานผลแล็บตั้งครรภ์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ , ระบบนัดหมายเข้ารับบริการที่ รพ. คลินิก ร้านยา การชำระค่ารักษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะขยายการใช้งายให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ รองเลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทันตกรรมดิจิทัลได้ในอนาคตอันใกล้ ทันตแพทยสภามีแนวคิดพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ "Personal Dental Health Record" ที่ประชาชนจะเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพช่องปาก รู้ว่ารับการรักษาอะไรมาบ้าง รู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก มีการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคล และจะเป็นประโยชน์มากในการช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ข้อมูลบริการที่สภาเภสัชกรรมจะนำเข้าในระบบหมอพร้อม ได้แก่ 1.ข้อมูลร้านยาทั่วประเทศ พิกัดและรายขื่อเภสัชกรประจำร้าน 2.ข้อมูลร้านยาคุณภาพ 3.ข้อมูลร้านยาที่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพฯ เช่น ร้านยาใกล้บ้านใกล้ใจ และร้านยาบริการสร้างเสริมสุขภาพ 4.ร้านยาที่ให้บริการ Home Isolation 5.ร้านยาเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ 6.ระบบค้นหาร้านยาที่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะค้นหา 7.ร้านยาที่ให้บริการและคำปรึกษาทางไกล 8.เชื่อมต่อร้านยาเป็นเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิของ สธ.ในอนาคต และ 9.ข้อมูลความรู้ด้านยา

8 March 2565

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 526

 

Preset Colors