02 149 5555 ถึง 60

 

4 ช่วงวัย กับ 5 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต ควรมีติดตัว

4 ช่วงวัย กับ 5 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต ควรมีติดตัว

สกศ.เปิด 5 ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตที่ในทั้ง 4 ช่วงวัย ปฐมวัย วัยเด็ก/วัยรุ่น วัยทำงาน และสูงวัย ควรมีติดตัว เตรียมพร้อมคุณภาพชีวิต อยู่รอดในโลกศตวรรษที่21

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2589 ประเทศไทยจะมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

อันนำไปสู่เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยคาดหวังให้คนไทยมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนิสัยรักในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตในแต่ละช่วงวัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งตามช่วงวัย ดังนี้

ช่วงปฐมวัย (0-5ปี)

การพัฒนาช่วงวัยนี้ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีมุมมองต่อโลกอย่างกว้างขวาง มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกด้านพร้อมกัน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ควบคู่กับการพัฒนาผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครูให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ

5 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความอยากรู้อยากเห็น ความสามารถทางกายภาพ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การอ่าน ออก เขียนได้

ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าใจผู้อื่น

ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (5-21 ปี )

การพัฒนาช่วงนี้ควรให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นหลากหลาย ครอบคลุมการพัฒนาทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทักษะพื้นฐานและทักษะที่เชื่อมสู่โลกการทำงาน ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ส่งเสริมการค้นหาตัวตนและความถนัดของเด็ก และมีช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองได้ทันทีทั้งในและนอกระบบ

5 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต

ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การอ่าน ออก เขียนได้ การเป็นผู้เรียนเชิงรุก การเป็นพลเมืองที่ดี ความอยากรู้อยากเห็นการคิดเชิงสร้างสรรค์

ทักษะศตวรรษที่21 ที่วัยแรงงาน- สูงวัย ควรมี

ช่วงวัยแรงงาน (15-59 ปี)

การพัฒนาในช่วงวัยนี้ควรเสริมสร้างความต้องการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยโอกาสในการพัฒนาตัวเองดังกล่าว ควรควบคู่กันทั้งการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

5ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต

ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การแก้ปัญหาความรู้ทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการคิดเชิงสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ช่วงวัยผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป)

การพัฒนาในช่วงวัยนี้ควรมีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะการสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชุมชน และตัวผู้สูงวัยเอง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและต่อยอดบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุและรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง

5ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต

การปรับตัวการมองโลกในแง่ดีความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการเข้าถึงผู้อื่นการแก้ปัญหา

26 April 2565

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Thongpet/kanchana/Maneewan

Views, 317

 

Preset Colors