02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิตเดินหน้า 8 ประเด็นรองรับนโยบายสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเสี่ยงสูงก่อความรุนแรง

“หมอพงศ์เกษม” รับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ชู 8 ประเด็นปี 67 เดินหน้าส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาบูลลี่ ดูแลกลุ่มจิตเวชเสี่ยงก่อความรุนแรงสูง ฯลฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่กรมสุขภาพจิต นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกรม อาทิ นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร ถึงการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณสุข

โดยนพ.พงศ์เกษม มอบนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปี 2567 รวม 8 ประเด็น ดังนี้

1.สนับสนุนโครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

2.ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เช่น ป้องกันปัญหาการล้อเลี่ยนรังแกกันในโรงเรียน การดูแลคุ้มครองเด็กกลุ่มป่วยอย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น

3.ดูแลสุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับชุมชน

4.เสริมสร้างความรอบรู้ เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้งในสังคม

5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตใกล้บ้าน ใกล้ใจ เช่น คัดกรองช่วยเหลือ ส่งต่อผ่านนวัตกรรมสุขภาพจิตดิจิทัล จัดบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดแบบออนไซต์ และออนไลน์

6.ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัวตาย

7.กลไกกฎหมายสุขภาพจิต เช่น บูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิตและพ.ร.บ.ยาเสพติด กลไกการเงินการคลัง ผลักดันชุดสิทธิประโยชน์กับ 3 กองทุนสุขภาพ กลไกเครือข่ายงานสุขภาพจิต เป็นต้น

8.เร่งพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ

11 October 2566

ที่มา เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ

Posted By ITDMH

Views, 383

 

Preset Colors