02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “หลังคาแดง..แสดงศิลป์ ปี 7” พร้อมแสดงศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวช ท่ามกลางที่บรรยากาศอันร่มรื่น ณ สวนอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วันนี้ (27 ธันวาคม 2566) กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน “หลังคาแดง..แสดงศิลป์ ปี 7” เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้เห็นการยอมรับและก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคม

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเป็นกระบวนการบำบัดที่มีการบูรณาการทั้งการฝึกทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และการพัฒนาทักษะ

ทางอาชีพ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพในแต่ละด้านให้ผู้ป่วยและส่งผลทุเลาอาการทางจิตเวช การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจิตเวชได้แสดงศักยภาพแก่สาธารณะและการให้สังคมได้มีโอกาสเห็นภาพด้านบวกของผู้ป่วยที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นแนวทางที่จะเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้เห็นการยอมรับและก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปเพิ่มขึ้น

โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ให้การรักษา บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และนอกจากสรรพกำลังทางด้านบุคลากรที่ให้การดูแลตามบทบาทวิชาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว การสร้างภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นอีกหนึ่งมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางสถานบันฯ คงให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเพิ่มการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นอีกแนวทางบูรณาการอีกทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในความเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรม “หลังคาแดงแสดงศิลป์” ก็เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงาน ซึ่งในครั้งนี้จะมีการผสานการฟื้นฟูสมรรถภาพในมิติต่างๆ จัดแสดงศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสวนอันร่มรื่นของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ตามการออกแบบภูมิสถาปัตย์ร่วมสมัย

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ในปีนี้ยังมีอีกหนึ่งโอกาสที่น่ายินดีที่สถานที่ในการจัดงานของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลชมเชยการออกแบบ landscape ในการประกวดระดับ Asia-Pacific 2023 ประกวด IFLA ASIA-PACIFIC LA AWARDS 2023 ซึ่งที่เป็นการยกระดับและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของหน่วยงานบริการทางจิตเวชให้เป็นมิตรกับประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดธรรมชาติบำบัด และรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมกับ

การเดินทางมารับบริการ ซึ่งสถาบันฯ หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ดีและทัศนะด้านบวกแก่ผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย ร่วมภูมิสถาปัตย์ที่ปรับใหม่ นำชมโดย นายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง และนายแพทย์วีรพล

อุณหรัศมี อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต และชมรมสยามทัศน์ การแสดงดนตรี การเสวนาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่งดงามในหัวข้อ “จากวนา

สู่สวนสวย” วงดนตรีแจ๊สของคนรุ่นใหม่ “SRI” ขับขานในยามเย็น และการแสดงสินค้า “ของดีคลองสาน” ได้ตลอดทั้งวัน

กรมสุขภาพจิตขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และเชิญชวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สามารถมาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นของสวนอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ทุกวัน

27 December 2566

ที่มา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Posted By ITDMH

Views, 205

 

Preset Colors