02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิต จับมือ สสส. สานพลังเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวก จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” แนะ “กอด ชม พูดคุย รับฟัง” สร้างสุขภาวะกาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

วันนี้ (21 มกราคม 2567) กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวกจัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” ส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวกกับพ่อแม่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเดิน/วิ่งระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและกิจกรรมฝึกทักษะ

การเลี้ยงดูเชิงบวกระหว่างทาง 5 ฐาน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ ทุกช่วงวัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งกับลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเข้ากับงานวิ่ง เป็นการสร้างความตระหนักให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคม ในการใส่ใจ ให้เวลา กับการเลี้ยงดูเชิงบวก ทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกจะช่วยลดการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ความรุนแรง ช่วยสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทยคุณภาพที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยไปพร้อมกัน กรมสุขภาพจิตขอขอบคุณแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้ร่วมกันในวันนี้ด้วย

ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หนึ่งในมาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำที่ได้ผล คือการสนับสนุนการเลี้ยงดูที่ดีตั้งแต่เด็ก การส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จึงเป็นโอกาสทองของการส่งเสริมสุขภาพจิต จะช่วยให้เด็กมีรากฐานทางจิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดีและส่งผลต่ออนาคตในระยะยาว สสส จึงสนับสนุนกรมสุขภาพจิตและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการอบรมทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกที่ดี เพื่อพัฒนาลูกให้มีจิตใจสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต และ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปี 2565 กรมสุขภาพจิตได้มีการศึกษา ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ที่นำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระยะยาวในกลุ่ม วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี พบว่า ประมาณ 1 ใน 7 คน และเด็ก อายุ 5-9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน มีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ และ วัยรุ่นอายุ 13-17 ปี ร้อยละ 17.6 มีความคิดทำร้ายตนเองและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของวัยรุ่นอีกด้วย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก ซึ่งครอบคลุมทั้งการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก หากทุกครอบครัวตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กผ่านการเลี้ยงดูเชิงบวก จะทำให้เกิดชุมชนเลี้ยงบวก ร่วมกันสร้างเด็กไทยคุณภาพให้ประเทศไทย ลดปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นลงได้ในที่สุด

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ ผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็กและจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนส่งเสริมความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีของเด็กในอนาคต การจัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” ในครั้งนี้ ได้นำหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมและส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกัน แนะแนวทางให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง“กอดส่งรัก ชมจากใจ พูดคุยให้รู้ใจ และรับฟังด้วยหัวใจ” ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมให้ความรู้ และมีเด็กและผู้ปกครองร่วมกว่า 700 คน และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หากสนใจข้อมูลความรู้ทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค : วิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run #1

21 January 2567

ที่มา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Posted By ITDMH

Views, 180

 

Preset Colors