02 149 5555 ถึง 60

 

กรมสุขภาพจิต วางแผนสนับสนุนการการช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดทำแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางบางขวาง พร้อมชี้เป้าหมายให้ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจึงมีนโยบายสนับสนุนซึ่งการทำงานเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการดูแลผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ผ่านการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในรูปแบบเพื่อนแท้ มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ (Mental health anywhere, Helpers care everyone) ปัจจุบันสถานการณ์สุขภาพจิตที่พบเห็นกันบ่อย จากข่าวในสื่อต่างๆ เช่น การฆ่าตัวตาย การทำร้ายผู้อื่น การก่อความรุนแรงจากสารเสพติดก่อความรุนแรง ในสังคม ทำให้จำนวนและขนาดของปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังมากขึ้น มีผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขัง ทำให้เกิดภาวะเครียด กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนเรือนจำกลางบางขวางในความต้องการดังกล่าว จึงเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ เพื่อสนับสนุนและดูแลผู้ปฏิบัติงาน โดยทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตในการประเมินช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาล ศรีธัญญาต้องขอขอบคุณที่ทางเรือนจำกลางบางขวางเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงการประเมินสุขภาพจิตเพื่อพิชิตสุขภาพใจ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่อันประกอบด้วย ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากร ทั้งนี้แผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ โดยจัดบริการ ดังนี้ การประเมินตรวจเช็คสุขภาพใจ ผ่าน Application Mental Health Check In หรือ www.วัดใจ.com, การให้ความรู้กับบุคลากรในการดูแลด้านจิตใจ การจัดการความเครียด และการจัดทีมสหวิชาชีพลงไปให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่อง Biofeedback ประเมินความเครียด การให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele-psychiatry, และให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและติดตามต่อเนื่องในรายที่มี ความจำเป็นในการดูแลรักษา ทั้งนี้มีเป้าหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมิน และดูแลด้านจิตใจ รู้วิธีการจัดการกับความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มศักยภาพให้กับการทำงาน

1 February 2567

ที่มา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Posted By ITDMH

Views, 253

 

Preset Colors