เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย

คำชี้แจง:

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงสภาวะสุขภาพของท่านในระยะสองถึงสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง กรุณาตอบคำถาม ที่ใกล้เคียง กับสภาพของท่านในปัจจุบัน หรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุด โดยไม่รวมถึงปัญหาที่ท่านเคยมีในอดีต และกรุณาตอบคำถามทุกข้อ โดยคำตอบแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานภาพสมรส  
 1. สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 2. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 3. รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 4. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 5. รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 6. รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ ได้  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 7. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 8. สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ของตัวเองได้  ดีกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก
 9. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 10. รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 11. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า  ไม่เลย ไม่มากกว่าปกติ  ค่อนข้างมากกว่าปกติ มากกว่าปกติมาก
 12. รู้สึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ  มากกว่าปกติ เหมือนปกติ  น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติมาก

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)