02 149 5555 ถึง 60

 

ผู้วิจัย/Authors: สรยุทธ วาสิกนานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การรักษาด้วยแสงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, เมษายน-มิถุนายน 2549, หน้า 381-395.

รายละเอียด / Details:

การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้านอกจากการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้าแล้ว ยังมีการรักษาทางชีวภาพอื่นๆ ที่มีรายงานว่าสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ รวมทั้งการให้แสงสว่างในขนาดและเวลาที่เหมาะสมจะสามารถเลื่อนวงจรการทำงานของร่างกายรอบ 24 ชั่วโมงให้เร็วขึ้นและมีผลต่อการแก้ซึมเศร้าได้ในบทความนี้ได้ทบทวนบทบาทของแสดงต่อการทำงานของร่างกาย ประโยชน์ของการรักษาด้วยแสงในผู้ป่วยซึมเศร้าชนิดต่างๆผลอันไม่พึงประสงค์จากการรักษา และวิธีการรักษาด้วยแสงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลในการแก้ซึมเศร้า พบว่าการรักษาด้วยแสงในขนาด 5,000 ถึง 10,000 lux ครั้งละ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเช้า จะสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้า โดยมีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ส่วนผลข้างเคียงนั้น พบว่าอาจเกิดอาการปวดศรีษะปัญหาทางตาและสายตาขึ้นได้ แต่ผลข้างเคียงทั้งหมดเป็นเพียงชั่วคราวไม่รุนแรง และไม่มีผลกระทบต่อการรักษา อาการข้างเคียงชนิด hypomania แม้จะพบได้ไม่บ่อยแต่อาจพบได้เช่นเดียวกับการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้า สุดท้ายผู้รายงานได้เสนอให้มีการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของการรักษาด้วยแสงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของไทยต่อไป

Keywords: ซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, โรคซึมเศร้าชนิดเป็นตามฤดูกาล, การรักษาด้วยแสง, การตอบสนองต่อการรักษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2549

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 200700032

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download:

 

Preset Colors