บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถาณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
 การวางแผนเตรียมความพร้อมบริการด้านจิตสังคมเพื่อรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส กรณีตัวอย่างรัฐมิสซูรี่ (การระบาดของไข้หวัดใหญ่) 8699
 แนวทางการสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน 2595
 คำแนะนำมาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต (psychological crisis intervention) ในการระบาดของโรคปอดบวมจากโคโรนาไวรัส 2019 ของประเทศจีน: รูปแบบโรงพยาบาล West China 2085
 มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ของการระบาด COVID-19 February 2020 4164
 มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ของการระบาด COVID-19 ADDRESSING MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF COVID-19 OUTBREAK 2030
 มาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิตในการระบาดของ COVID-19: รูปแบบโรงพยาบาล West China 1690
 มาตรการการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาด COVID-19 4243
 มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 3293
 ทำไมถึงมีการระบาดแบบกราฟชี้กำลัง 763
 ทำไมแต่ละประเทศต่างกัน 1040