แนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
 แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) 15192
 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 665
 แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดโรงเรียน สำหรับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 896
 คู่มือแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลสนาม /Hospitel /Home Isolation และ Community Isolation 736
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 611
 คู่มือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 501
 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 681
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 592
 แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 1083
 ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE 765
 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน (Community Isolation) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 585
 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 672
 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต 2112
 บทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนามกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 881
 คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 975
 เสริมสร้างความเข้มเเข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ 1349
 แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 4135
 คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์ โควิด-19 634
 วิธีดูแลลูกในช่วงที่โควิด 19 ระบาด 464
 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 635
 วัคซีนใจช่วยชุมชนเข้าใจให้โอกาส ผู้สงสัย/ติดเชื้อโควิด 19 และครอบครัว 573
 พลังชุมชนสุขใจห่างไกล COVID 479
 การปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (Psychological First Aid : PFA during the COVID-19 outbreak) 771
 5 ข้อดูแลใจ ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 592
 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 402
 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน 878
 แบบสำรวจภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID - 19 934
 เเนวทางการสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน 574
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 1703
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก 797
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 1303
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 1413
 คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้า ส้าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 739
 คู่มือผู้นำชุมชนและอสม 2088
 แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 1126
 การดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1125
 แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน : กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 905
 แนวทางการดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุม 616
 คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย Covid -19 ขณะรักษาตัว ณ หอผู้ป่วย Cohort Ward โรงพยาบาลศรีธัญญา 1174
 องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 2443
 แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน COMMUNITY VACCINES 3016
 แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) 1541
 คู่มือการดูแลสังคมและจิตใจ บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 2712
 คำแนะนำเรื่องการตรวจ rapid antibody test ในการวินิจฉัยโรค COVID-19 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 633
 การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak 1060
 คำแนะนำการรักษาภาวะถอนแอลกอฮอล์สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 862
 อันตรกิริยาระหว่างยาจิตเวชและยารักษาโรคโควิด-19 659
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) 801
  คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1989
 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 1712
 TRC Interim Resuscitation Guidance for Healthcare Providers during COVID-19 Outbreak แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (31 มีนาคม 2563) 834
 แนวทางสำหรับจิตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 686
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 811
 แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิตฉบับที่ 1 / 2563 1402
 คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 3734