แนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพ เกี่ยวกับสถาณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11
 คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน 19
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 64
 เสริมสร้างความเข้มเเข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ 54
 แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 59
 คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์ โควิด-19 35
 วิธีดูแลลูกในช่วงที่โควิด 19 ระบาด 25
 แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 27
 วัคซีนใจช่วยชุมชนเข้าใจให้โอกาส ผู้สงสัย/ติดเชื้อโควิด 19 และครอบครัว 30
 พลังชุมชนสุขใจห่างไกล COVID 20
 การปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (Psychological First Aid : PFA during the COVID-19 outbreak) 38
 5 ข้อดูแลใจ ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 26
 5 ข้อควรใช้ดูแลใจผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19 14
 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน 24
 แบบสำรวจภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID - 19 240
 เเนวทางการสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน 131
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 590
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก 215
 คู่มือรายละเอียด ภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 296
 แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) 436
 คู่มือการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการและป้องกันการฆ่าตัวตายซ้า ส้าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 235
 คู่มือผู้นำชุมชนและอสม 537
 แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 553
 การดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 372
 แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน : กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 379
 แนวทางการดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุม 207
 คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย Covid -19 ขณะรักษาตัว ณ หอผู้ป่วย Cohort Ward โรงพยาบาลศรีธัญญา 293
 องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 1012
 แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน COMMUNITY VACCINES 632
 แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) 1063
 คู่มือการดูแลสังคมและจิตใจ บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 1354
 คำแนะนำเรื่องการตรวจ rapid antibody test ในการวินิจฉัยโรค COVID-19 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 174
 การจัดการความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak 541
 คำแนะนำการรักษาภาวะถอนแอลกอฮอล์สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 185
 อันตรกิริยาระหว่างยาจิตเวชและยารักษาโรคโควิด-19 163
 คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) 203
 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ปรับปรุง 8 เมษายน 2563 930
  คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 901
 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 950
 TRC Interim Resuscitation Guidance for Healthcare Providers during COVID-19 Outbreak แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (31 มีนาคม 2563) 304
 แนวทางสำหรับจิตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 266
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 198
 แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิตฉบับที่ 1 / 2563 715
 คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 1907