แบบทดสอบด้านสุขภาพจิตฯ โควิด-19

Kiddee

ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่องาน

แบบประเมินโควิด-19 สำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่องาน

Kiddee 33

บุคลากรกรมสุขภาพจิต

แบบประเมินโควิด-19 สำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต

Kiddee 33

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19

Kiddee 11

แบบประเมินความเครียด (ST5)

แบบประเมินความเครียด (ST5)

Kiddee 11

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)

Kiddee 22

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

Kiddee 22

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)