แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

ช่องที่อยู่ (ปัจจุบัน) พิมพ์ช่องใดช่องหนึ่งอย่างน้อยสองตัวอักษร ระบบจะมีค่ามาให้เลือกครับ

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)

Dependent DropDown List Credit: https://medium.com/