ผลการตอบแบบประเมินความเครียด (ST5)

แบบประเมินความเครียด (ST5)

คำชี้แจง:

คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง ระยะ 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัว ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด

กรุณาระบุรายละเอียดของคุณ ให้ครบด้วยค่ะ

ช่องที่อยู่ (ปัจจุบัน) พิมพ์ช่องใดช่องหนึ่งอย่างน้อยสองตัวอักษร ระบบจะมีค่ามาให้เลือกครับ

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)

Dependent DropDown List Credit: https://medium.com/