02 149 5555 ถึง 60

รายละเอียด E-Books เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมสุขภาพจิต ตอบสนองนโยบายการจัดการความรู้ของกระทรวงสาธารณสุข (ตามแนวทางตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ)

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมสุขภาพจิต ตอบสนองนโยบายการจัดการความรู้ของกระทรวงสาธารณสุข (ตามแนวทางตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ)

จำนวนหน้า:  หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: PDF

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): 338 KB

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip):

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1242 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 618 ครั้ง

Preset Colors