02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ทำไมจึงพ้นจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม?

คำตอบ

เพราะในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ บุคคลผู้นั้นยังมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่เป็นวันสุดท้าย จึงถูกต้องตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัญญัติว่า ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ

 

Preset Colors