02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  นายชอบ เกิดเมื่อ 5 พฤศจิกายน 25491 จะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อใด และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันใด?

คำตอบ

อายุครบ 60 ปี เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2551 และต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2552

 

Preset Colors