02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การเกษียณอายุข้าราชการที่เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม และ 2 ตุลาคม ทำไมจึงแตกต่างกัน?

คำตอบ

การเกษียณอายุราชการเป็นการออกจากราชการโดยผลของกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ “ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์” ตัวอย่างเช่น นายชัย เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม 2492 จะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อ 30 กันยายน 2552 และในวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ดังนั้น นายชัย จึงต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2552 สำหรับ นายชู เกิดเมื่อ 2 ตุลาคม 2492 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 และวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนั้น นายชูจึงต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ การนับอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้นับอายุบุคคลตามนัย มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่แก้ไขใหม่และใช้บังคับในปัจจุบัน) ซึ่งบัญญัติว่าการนับอายุบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด

 

Preset Colors