02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ถ้ามีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่ครบ 1 ปี สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นๆมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้หรือไม่?

คำตอบ

ได้ แต่ต้องเป็นการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือ ระดับ 4 หรือสายงานที่เทียบเท่า(กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น) หรือต้องได้รับการ แต่งตั้งให้รักษาการหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะแต่งตั้ง โดยกรม สุขภาพจิตจะต้องมีคำสั่งชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งรักษาการในตำแหน่งหรือคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดๆ ซึ่งต้องระบุตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งที่ไป รักษาการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วย

 

Preset Colors