02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการใด?

คำตอบ

ก.พ. ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 ที่ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพจิตในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. ได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ดังกล่าวต้องไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น โดยจะต้องนำตำแหน่งว่างที่มีอยู่ มายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าต่างของค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง ซึ่ง ก.พ. กำหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งพยาบาล เทคนิค 2-4/5/6 เป็นเงิน 24,128 บาท และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. เป็นเงิน 32,776 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยจะต้องเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 ตำแหน่งเลขที่ 1842, 1999, 2009, 2017 และ 2053 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. จำนวน 5 ตำแหน่ง
โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) คิดคำนวณค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง
= ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง X จำนวนตำแหน่ง
= 32,776 X 5
= 163,880 บาท
(2) คิดคำนวณค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม
= ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม X จำนวนตำแหน่ง
= 24,128 X 5
= 120,640 บาท
(3) หาผลต่างของ (1) และ (2)
= 163,880 - 120,640
= 43,230 บาท
(4) หาตำแหน่งว่างที่จะนำมายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าต่างของ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยในข้อ (3) โดยตำแหน่งที่จะนำมาใช้ยุบจะต้องมี
ค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าในข้อ (3) เช่น ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในการ
ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. จำนวน 5
ตำแหน่ง เพิ่มขึ้น (43,240 บาท) จะต้องนำตำแหน่งพยาบาล เทคนิค 2-4/5/6 ที่ว่างอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง (48,256 บาท) มายุบรวมลำดับที่ตำแหน่งเลขที่ตำแหน่งเดิมค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง ตำแหน่งที่ขอปรับปรุงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งค่าต่างของค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
11842พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช.32,7768,648
21999พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช.32,7768,648
32009พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช.32,7768,648
42017พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช.32,7768,648
52053พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7วช.32,7768,648
รวม120,640(2)รวม163,880(1)43,240(3)
ตำแหน่งที่ใช้ยุบ
11962พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128
22019พยาบาลเทคนิค 2-4/5/624,128
รวม48,256(4)

 

Preset Colors