02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?

คำตอบ

การอนุมัติให้ข้าราชการโอนไปรับราชการ ณ ส่วนราชการอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ ประพฤติผิดสัญญาหรือข้อผูกพัน ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสองของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการโอนข้าราชการผู้มีสัญญาหรือข้อผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อ 6(1)

 

Preset Colors