02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศ ได้รับสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีในระหว่างปีงบประมาณได้หรือไม่?

คำตอบ

ได้ เนื่องจากข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ถือว่าเป็นการปฏิบัติ ราชการและมิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปี ย่อมมีสิทธิสะสมวันที่ยังมิได้ลา ในปีงบประมาณนั้น รวมเข้ากับปีงบประมาณต่อๆไป ภายหลังเมื่อกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 9416 ลงวันที่ 16 กันยายน 2540

 

Preset Colors