02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้รับทุนกรมสุขภาพจิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ หากผิดสัญญารับทุนโดยได้ยุติการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานแทนการชดใช้ทุนเป็นเงินได้หรือไม่?

คำตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษานอกเวลาราชการ ผู้รับทุนไม่ได้ใช้เวลาราชการใน การไปศึกษา ดังนั้น ในกรณีผิดสัญญา จึงต้องชดใช้ทุนเป็นเงินเท่านั้น

 

Preset Colors