02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  การนับวันลา มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา ให้นับตามปีงบประมาณ และให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการวันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน โดยให้นับเฉพาะวันทำการ

 

Preset Colors