02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  กรณีการลาจำเป็นหรือรีบด่วน ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ

การลาหยุดราชการไม่ว่าจะลาประเภทใดจะต้องลาโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด (แบบใบลา) ซึ่งการลาจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ตัวอย่างเช่น ขณะขับรถมาทำงานเกิดอุบัติเหตุรถถูกชน จึงต้องลากิจในวันนั้น แต่มายื่นใบลาไม่ได้ กรณีเช่นนี้เข้าลักษณะมีกรณีจำเป็น ก็ให้ลาโดยวิธีอื่น เช่น ลาทางโทรศัพท์ และเมื่อกลับมาทำงานแล้วก็ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

 

Preset Colors