02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงาน ในการสมัครสอบแข่งขันจะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งที่จะสมัครสอบแข่งขัน หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้น ใช้คุณวุฒิต่างไปจากตำแหน่งที่สมัคร (คุณวุฒิคนละทางหรือสาขาวิชา หรือต่างระดับการศึกษา) ไม่ต้องขออนุญาตสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา ส่วนกรณี ข้าราชการที่สมัครสอบในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ และ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบนั้นใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน

 

Preset Colors