02 149 5555 ถึง 60

 

คำถาม  ผู้ที่เข้าฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตร 4 เดือน) ต้องมีการจัดทำสัญญาไว้กับส่วนราชการหรือไม่?

คำตอบ

ไม่ต้องจัดทำสัญญากับส่วนราชการ แต่หากมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว จากส่วนราชการเกินกว่าห้าหมื่นบาท จะต้องจัดทำสัญญากับส่วนราชการ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (7) ที่กำหนดให้มีการจัดทำสัญญาสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมเกินหกเดือน และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินห้าหมื่นบาท

 

Preset Colors